POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Informacje ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2. Definicje

1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

4. Pliki cookie – „ciasteczka” – krótkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci komputera, które serwer wysyła na urządzenie w momencie odwiedzenia danej strony www, pliki te zawierają informacje na temat stron z których pochodzą, czas ważności ciasteczka, numer identyfikacyjny przeglądarki;

5. Logi serwera – plik dziennika lub rejestr zdarzeń utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź komputera i strony www. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od Użytkownika. Logi znajdują zastosowanie w prowadzeniu analiz trybu pracy systemów informatycznych, można na ich podstawie prześledzić tryb działania serwera, albo stworzyć statystyki. Logi pozwalają na wykrywanie nieprawidłowości w systemie czy prób włamań do niego.

6. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

7. Użytkownik – w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora;

8. Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

9. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§3. Administrator danych osobowych i kontakt

1. Administratorem danych osobowych jest Markowa Agencja Form Różnych „Strip” Marek Krzysztof z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gabriela Narutowicza 40, NIP: 5531958520

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: k.marek@strip-studio.com

§4. Inspektor ochrony danych osobowych

1. Wyznaczonym do kontaktu Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Marek

2. Kontakt z Inspektorem ochrony Danych osobowych jest możliwy pod adresem e – mail: k.marek@strip-studio.com

§5. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług Markowa Agencja Form Różnych „Strip” Marek Krzysztof z siedzibą w Sosnowcu, w celach:
a. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, nawiązania z Użytkownikiem stosunków gospodarczych i prezentowania ofert handlowych, w tym w celu zawarcia i realizacji umów, które w swym zakresie są zgodne z zakresem usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust 1 lit a i b RODO);
b. przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert (art. 6 ust 1 lit a i b RODO)
c. archiwalnych – dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, np. w postępowaniu sądowym, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. analiz wewnętrznych, monitorowania jakości usług, oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności oferowanych usług, z poszanowaniem praw i wolności Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

§6. Obowiązek podania danych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy ich udostępnienia, nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem bądź zawarcie umowy będzie niemożliwe.

§7. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązany jest wdrożyć odpowiednie środki administracyjne i techniczne w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w celu zabezpieczenia danych przed ich utratą, zniszczeniem, zmianami, udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również sprawowaniem kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

§8. Odbiorca danych osobowych

1. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika, następującym odbiorcom:
a. podmiotom wspierającym administratora w prowadzeniu działalności, w szczególności: pracownikom, trenerom, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z administratorem, podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora, podmiotom świadczącym działalność pocztową, kurierską, instytucjom finansowym (w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z ich usług), instytucjom udzielającym dotacji bądź dofinansowania do świadczonych przez Administratora usług;
b. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, finansowe/księgowe, prawne;
c. organom publicznym lub podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa do żądania dostępu bądź przekazania danych osobowych

2. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika, w przypadku restrukturyzacji bądź sprzedaży, przeniesienia prawa własności całości lub części przedsiębiorstwa na nowego właściciela, celem zapewnienia kontynuacji świadczenia usług

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

§9. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od celu, w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez następujące okresy:
a. w okresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, jak również po zakończeniu jej trwania, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z jej realizacją;
b. dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody;
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych;
d. dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku;
e. informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane przez czas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki lub przez okresy odpowiadające cyklowi życia poszczególnych cookies zapisanych na urządzeniu Użytkownika.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie przetwarzane będą jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§10. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przez Administratora, przysługują, następujące prawa:
a. dostępu do danych – w tym uzyskania informacji czy dane Użytkownika są przetwarzane, do jakich celów, Użytkownik posiada również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych nieprawidłowych bądź niekompletnych;
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – dotyczy to wszystkich bądź niektórych zgód, gdy podstawą przetwarzania była zgoda, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem ani na podstawę prawną tego przetwarzania;
d. usunięcia danych – w sytuacji gdy były one wykorzystywane niezgodnie z prawem bądź po cofnięciu zgody, nie obejmuje to sytuacji, w których Administrator, korzysta z danych w celu ustalenia, dochodzenia bądź obrony swych praw, roszczeń prawnych lub gdy wypełnia ciążący na nim wynikające z prawa obowiązki
e. ograniczenia przetwarzania – w sytuacji gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f. przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą, a które dostarczył Administratorowi, ma też prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)RODO; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
g. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO

§11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§12. Pliki cookie

1. Strona korzysta z plików Cookie, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, pomocnych do ustalenia, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Podmiotem zamieszczającym pliki jest operator strony www lub podmioty z nim współpracujące

2. W ramach strony strip-rental.com wykorzystywane są dwa rodzaje plików:
a. „sesyjne” – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b. „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie, względnie do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem reklamodawców oraz partnerów.

5. Ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików Cookie i innych podobnych technologii może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie strip-rental.com

§13. Logi serwera

1. Zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź komputera i strony www. Przeglądane zasoby są identyfikowane przez adresy URL. Zapisowi mogą również podlegać:

a. czas dokonania zdarzenia – data i godzina;
b. rodzaj zdarzenia i jego kwalifikacja np. błąd, ostrzeżenie;
c. nazwa Użytkownika wraz z adresem IP;
d. dane o pobieranych plikach

2. Wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są wykorzystywane dla celów administrowania Serwerem. Niemniej na żądanie uprawnionych do tego organów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, adres IP może zostać udostępniony w związku z prowadzonymi przez organy postępowaniami.

3. Dane są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwianiu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności użytkowników.( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§14. Zmiany polityki prywatności

1. Administrator dokonuje zmian w polityce prywatności, dostosowując je do aktualnych przepisów prawa, jak również wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega również możliwość dokonania zmian w polityce prywatności w przypadku zmian technologii wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych (jeżeli zmiana wpłynie na brzemiennie niniejszego dokumentu), względnie w przypadku zmiany celów, sposobów, podstaw prawnych przetwarzanych przez niego danych osobowych.